top of page

VÅRE VILKÅR

Hvis ikke annet blir særskilt avtalt, utfører vi våre tjenester i henhold til følgende vilkår:

Vi er forpliktet til å:

  • utføre vårt oppdrag på faglig forsvarlig måte - uten unødige forsinkelser

  • bringe på det rene hvorvidt klienten er berettiget til fri rettshjelp - fra det offentlige eller gjennom forsikring

  • på oppdrag av en viss størrelse gi en oppdragsbekreftelse om oppdragets vilkår.

For at vi skal kunne utføre oppdraget må klienten fremskaffe de faktiske opplysninger m.v. som er nødvendige - så korrekt, fullstendig og raskt som mulig.

Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Som utgangspunkt beregnes en timepris fra
kr. 1 500,- til kr. 2 000,- eksklusive merverdiavgift. Vedrørende fri rettshjelp, se nedenfor.

Salæret vil bli fakturert når oppdraget er avsluttet, eventuelt fortløpende a konto-nota ved langvarige oppdrag. Med hver faktura vil De få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og det samlede timetall som fakturaen omfatter.

Det kan i noen saker være aktuelt å kreve forskuddsbetaling. Forskuddet vil bli satt inn på klientbankkonto og vil bli hevet etter hvert som salær blir avregnet ved faktura til Dem.

Klienten skal betale alle regninger til forfall. Vi har rett til å innstille vårt arbeid med saken dersom så ikke skjer. Vi forbeholder oss retten til å trekke fakturert salær fra innestående beløp på klientkontoen. I tillegg til vårt salær må klienten betale de gebyr og øvrige omkostninger, inkl. reiseutgifter, som med nødvendighet påløper i saken.

Det er vanskelig å fastsette vilkår som passer i alle saker - og vi vil alltid være åpen for eventuelle tilpasninger i den enkelte sak. Ved eventuelt avvik fra disse standardvilkårene anbefales at disse blir bedt skriftlig bekreftet.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er rettshjelp som dekkes av staten. Ordningen omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel.

Du kan få fri rettshjelp i bestemte saker vedrørende trygd og pensjon, erstatning for personskade, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold, familiesaker, oppsigelse av leiekontrakt, voldsoffererstatning, tvangsekteskap, mishandlingssaker og utlendingssaker.

I noen av disse sakene er fri rettshjelp økonomisk behovsprøvet og forutsetter for tiden en inntekt under kr. 320 000,- for enslige og kr. 490 000,- for ektefeller med formuesgrense på kr. 100 000,-. Det kan søkes dispensasjon, f. eks. når faste utgifter er høye.

Du må i de fleste saker betale en egenandel dersom brutto inntekt er over kr. 100 000,-.

Nærmer informasjon om ordningen med fri rettshjelp får du på Justis- og politidepartementets side;

Rundskriv om fri rettshjelp.

Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp, kan du ta kontakt med oss, så skal vi uforpliktende gi en vurdering. I mange saker kan vårt kontor selv innvilge fri rettsråd.

Retthjelpforsikring

Mange har rett til juridisk bistand gjennom sine forsikringer. Særlig praktisk er rett til bistand ved feil og mangler på kjøretøy, bolig eller fritidseiendom.

Dersom du lurer på om du har dekning for rettshjelp gjennom din forsikring vil vi være behjelpelig med å finne ut av dette.

Personvernerklæring
bottom of page