top of page

Tap på fordring - skattemessig fradrag?

I disse nedgangstider kan det være en utfordring å få inndrive utestående krav knyttet til Deres virksomhet. Spørsmålet er om De får skattemessig fradrag for de utestående fordringer som ikke blir innbetalt.

I disse nedgangstider kan det være en utfordring å få inndrive utestående krav knyttet til Deres virksomhet. Spørsmålet er om De får skattemessig fradrag for de utestående fordringer som ikke blir innbetalt.

2.1 Vilkår for å kunne kreve skattemessig fradrag, jf skatteloven § 6-2 annet ledd

Skatteloven § 6-2 annet ledd lyder:

«Det gis også fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig konstatert tap på utestående fordring. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av dette ledd.»

Det kan av bestemmelsen altså utledes tre vilkår for at det skal foreligge grunnlag for skattemessig fradragsrett for tap på fordring:

  • det må foreligge "virksomhet",

  • fordringen må ha tilstrekkelig tilknytning til Deres virksomhet, og

  • fordringen må være endelig konstatert tapt

2.2 Foreligger det virksomhet?

For at det etter alminnelig norsk skatterett skal foreligge «virksomhet», må det utøves en aktivitet av en viss art og omfang over tid, som er egnet til å gå med overskudd, om ikke det enkelte inntektsår, så i hvert fall på lengre sikt.

Det stilles altså ikke særlig strenge krav til at det skal foreligge virksomhet. Blant annet har Høyesterett i Rt-2015-628 konkludert med at det kan foreligge virksomhet dersom en aksjonær utøver en betydelig arbeidsinnsats på vegne av selskapet uten å få betalt for det.

2.3 Tilknytningskravet

Etter Høyesterettspraksis oppstilles det et krav til særlig og nær tilknytning mellom selskapets virksomhet og fordringen, for at tilknytningskravet kan anses for å være oppfylt, se f.eks. Rt-1993-700.

I utgangspunktet skal hvert selskap vurderes for seg, ved vurderingen av om fordringen har særlig og nær tilknytning til virksomheten som utøves. Dette gjelder også i konsernforhold, jf jf Rt-1990-856.

Man kan derfor ikke ta hensyn til én virksomhet ved vurderingen av om tilknytningskravet er oppfylt, dersom den tapte fordringen skriver seg til en annen type virksomhet, jf Rt-2008-196.

Likevel har Høyesterett i enkelte tilfeller stadfestet at også holdingselskaper i konsernforhold kan oppnå skattemessig fradrag for tap på fordring. Dette gjelder kun i tilfeller hvor det foreligger så tett integrasjon mellom morselskapets og datterselskapets virksomhet, slik at tilknytningskravet av den grunn er oppfylt, jf f.eks. Rt-2015-1947.

2.4 Når kan fordringen anses endelig konstatert tapt?

Det er gitt nærmere regler i forskrift FSFIN § 6-2-1 om når en fordring kan anses å være endelig konstatert tapt:

«(1) Tap på utestående fordring som nevnt i skatteloven § 6-2 annet ledd anses endelig konstatert i den utstrekning

a. foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves, eller

b. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller

c. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller

d. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

(2) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.»

Som forskriften viser, stilles det strenge krav til når en fordring skattemessig kan anses endelig konstatert tapt. De pålegges som kreditor en viss aktivitetsplikt i forhold til å sikre eller inndrive fordringen. Etter forfallsdato kan De altså ikke kun forholde Dem passiv og tapsføre fordringen. De bør derfor aktivt foreta Dem noe for å sikre eller inndrive kravet og dermed sikre at De rettmessig får fradragsført tapet på fordringen.

3. Særlig om den merverdiavgiftsmessige behandlingen ved tap på fordring

Det følger av merverdiavgiftsloven § 4-7 at De kan ha rett til å fradragsføre tap på fordring som det tidligere er beregnet utgående merverdiavgift av, dersom skylderen ikke klarer å innfri fordringen på grunnlag av dens manglende betalingsevne.

Til forskjell for den skattemessige behandlingen, er det kun kundefordringer som gir rett til tapsføring etter bestemmelsen. Ordinære fordringer, som lånefordringer med videre, faller utenfor siden omsetning av finansielle tjenester er unntatt merverdiavgift, jf merverdiavgiftsloven § 3-6.

Har De spørsmål eller utfordringer knyttet til tap på fordring, bistår vårt advokatkontor Dem gjerne.

Med vennlig hilsen

Ole Marius Leirvåg

Advokat

bottom of page