top of page

PERSONSKADE

Få den erstatning du har krav på.

Generelt om personskade

Dersom du har blitt utsatt for personskade kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har. Det er ofte vanskelig å vite hvordan en skal komme videre med saken. Typiske personskader er for eksempel trafikkskader, yrkesskader, pasientskader, skader som følge av vold (voldsoffererstatning) samt erstatning som følge av tap av forsørger.

Motparten i en erstatningssak er ofte et forsikringsselskap. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det kan derfor være en fordel å være bistått av en advokat under prosessen. Du skal være forsiktig med å stole på den informasjon og de forslag som kommer fra forsikringsselskapet.

Vår erfaring med personskader viser at den som har en personskade har stort behov for informasjon om sine rettigheter samt hjelp til å få utbetalt en riktig erstatning.

Vi har videre erfart at tilbudet fra forsikringsselskapet er for lavt og at en ved hjelp av advokat ofte får fremforhandlet et bedre tilbud fra forsikringsselskapet.

Krav på å få dekket utgifter til advokat

Vi opplever ofte at mange ikke tør å ta kontakt med advokat fordi de er redde for at dette vil medføre store kostander.

Realiteten er at advokatutgifter i saker om erstatning som følge av personskade som hovedregel blir dekket av forsikringsselskapet eller det offentlige.

Som fornærmet i en straffesak kan en ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat.

Vi sjekker alltid opp om våre klienter har krav på dekning enten via det offentlige eller via et forsikringsselskap.

Spørsmålene rundt erstatning ved personskade kan være komplekse og vanskelige. Vi anbefaler derfor alltid bistand fra advokat i saker om erstatning ved personskade.

-Katharina Angvik Hjelmaas

Vilkår for erstatning

For at du skal ha krav på erstatning ved personskade må det foreligge ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng. Dersom vilkårene for erstatning foreligger har du krav på erstatning ved personskade.

Erstatningsutmåling ved personskade

Erstatning ved personskade utmåles som regel etter den alminnelige erstatningsrett. Du har som hovedregel krav på å få dekket utgifter som er oppstått som følge av skaden, samt lidt og fremtidig inntektstap. I tillegg dekkes tapt livsutfoldelse gjennom ménerstatning. Etterlatte har krav på erstatning for tap av forsørger dersom skadelidte dør.

bottom of page