top of page

BORTFALL AV ARVEAVGIFT

"Skriftlighet"

Arveavgiften er fjernet for alle dødsfall som skjer etter 01.01.2014. Dette er stort sett positivt for arvingene, men det har noen konsekvenser som man bør være oppmerksom på.

Det at det ikke lenger skal sendes inn melding om arv, gjør at det i mange arvetilfeller ikke blir laget en oppstilling over beregning av arv, hvem som er arveberettiget og hvordan fordelingen har skjedd. Derved blir det heller ikke lagret noe slikt dokument hos Skatteetaten som man senere kan hente ut ved ønske om å finne tilbake til hva som skjedde ved tidligere arveoppgjør.

Det er derfor viktig at man i forbindelse med skifte

av et dødsbo lager en oppstilling som viser hvem som er arvinger, hvilke aktiva og passiva som er i boet og hvordan dette fordeles til hver. Det er også viktig at kopi av dette dokumentet blir oppbevart et sted i tillegg til hos arvingene, hvor det er mulig å hente det ut igjen. Det er derfor å anbefale at man kontakter en advokat til å bistå i forbindelse med et arveoppgjør. Selv om boet er oversiktlig og enkelt kan det være nyttig å få bistand til å lage en oppstilling, samtidig som at dette dokumentet blir oppbevart hos advokaten.

Skatt

Fjerning av arveavgiften kan også få stor betydning i spørsmål om beskatning ved salg av fast eiendom. I utgangspunktet er det skatt på gevinst ved salg av eiendom. Det er imidlertid noen viktige unntak, blant annet bolig som eier har bodd i ett år i løpet av de siste to årene. Ved fritidseiendom er kravet til eiertid 5 av de siste 8 årene.

For eiendommer som faller utenom dette, er det som hovedregel skatt på gevinst. Gevinsten beregnes av salgssum minus det som heter inngangsverdi. For arvede eiendommer ble som hovedregel inngangsverdien lik den verdien som ble brukt til beregning av arveavgiften. Når arveavgiften nå er falt bort, beregnes inngangsverdien etter det som heter kontinuitetsprinsippet. Noe enkelt forklart betyr dette at arvingene får samme posisjon som avdøde hadde.

Hvis eiendommen man arver kunne selges skattefritt av avdøde etter reglene om eier/botid, skal den også selges skattefritt av arving hvis eiendommen selges ved arveoppgjøret. Hvis arvingen beholder eiendommen og skal selge den senere, vil beskatning være avhengig av om arvingen oppfyller reglene om bo- og eiertid. Hvis arvingen når han selger ikke har oppfylt reglene om botid, er det et unntak fra kontinuitetsprinsippet ved at inngangsverdien da skal settes til verdien ved dødsfall. Det er derfor en stor fordel om en fikk fastsatt verdien ved dødstidspunktet.

Skattereglene er her noe enkelt forklart, og mange tilfeller kan bli mer komplisert enn dette. Det kan derfor svært ofte være nyttig å konsultere en advokat i forbindelse med et skifte.

- Kjetil Barman

bottom of page